Næstved Vinklub

Næstved Vinklub

Herunder kan du læse om kommende arrangementer i Næstved Vinklub m.v.

 

Bemærk, at du skal være medlem af Næstved Vinklub for at deltage i smagninger, ture m.v.

Ønsker du medlemsskab af Næstved Vinklub, kan du sende en mail til post@naestvedvinklub.dk så bliver du hjulpet videre derfra.

Hej med jer! 

Efteråret er over os, og vi har haft den første smagning – portugisiske bordvine – og snart afholdes portvinssmagningen, og til slut kommer smagningen af vin fra danske vinmagere i udlandet.

Forhåbentlig bliver 2021 et lidt mere normaliseret år rent arrangementsmæssigt, der vil snart komme lidt nyt her på siden om de tanker, vi i bestyrelsen har gjort os om året 2021.

 

Referat af Generalforsamling onsdag den 19. februar 2020


Afholdt på Kabyssen v/Rugvænget Smørrebrød, Femøvej 3, 4. sal, 4700 Næstved

Der var tilmeldt 61 til generalforsamlingen. 60 til den sociale del bagefter. Der mødte
58 medlemmer op på dagen.

Richard bød velkommen.

1. Valg af dirigent
Martin Jensen blev foreslået til Dirigent – der klappes og Martin blev valgt til denne
post. Martin tog over fra Richard og kunne konstatere at Generalforsamlingen var lovligt
indkaldt.

2. Formandens beretning
Richard gennemgik beretning, der var ingen spørgsmål hertil.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
Torben gennemgik regnskabet 2019 som viser et underskud på kr. 3.816 og en
egenkapital på kr. 49.217. Ingen spørgsmål hertil. Regnskabet blev godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag)

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100,- pr. person pr. år
Der blev klappet og det blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter

Torben S. Andersen er på valg og ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen havde foreslået Michelle Kähler til denne post. Der var ingen modkandidater og Michelle blev valgt ind i bestyrelsen. Michelle er valgt for 2 år.

Dorte Panton ønsker at trække sig som bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen havde foreslået Mikkel Pheiffer til denne post. Der var ingen modkandidater og Mikkel blev valgt ind i bestyrelsen. Mikkel er valgt for 1 år.

Jens Møller er på valg som suppleant, og er villig til genvalg. Der var ingen modkandidater og Jens blev genvalgt. Jens er valgt for 2 år.

Som følge af at Michelle blev valgt ind i bestyrelsen er hendes post som suppleant ledig og der skulle vælges en ny til denne post. Michael Kallegård stillede op til denne post, der var ingen modkandidater og Michael blev valgt ind som suppleant. Michael er valgt for 1 år.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. Der blev klappet og begge blev genvalgt.

8. Eventuelt
Intet hertil

Generalforsamlingen er hermed afsluttet
Næstved den 20. februar 2020
_______________________
Dirigent – Martin B. Jensen

Vedtægter for ”Næstved Vinklub”

Navn, hjemsted og formål

§1

Stk. 1:
Vinklubbens navn er Næstved Vinklub, og dens hjemsted er Næstved kommune.

Stk. 2:
Klubbens formål er i bredest mulig forstand at fremme medlemmernes kendskab til vin gennem vinsmagninger, vinrejser, foredrag og øvrige arrangementer. Derudover skal foreningen søge at fremme medlemmernes muligheder for at anskaffe sig vin, gastronomiske artikler m.v. på bedst mulige vilkår. Endvidere kan bestyrelsen afholde diverse udgifter til klubbens aktiviteter.

 

Medlemmer optagelse, udmeldelse og udelukkelse

§2

Stk. 1:
Som medlem kan optages alle personer på 18 år og derover. Indmeldelse sker ved indbetaling til klubbens konto, og medlemskabet træder i kraft, når det indbetalte kontingent er registreret herpå.

Stk. 2:
Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som er gældende for det næstfølgende regnskabsår.

Stk. 3:
Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 4:
Ved manglende kontingentbetaling slettes medlemsskabet automatisk.

Stk. 5:
Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn handler imod klubbens vedtægter, eller på anden måde udviser forhold, der er til skade for klubben, kan bestyrelsen udelukke dette medlem. En sådan udelukkelse skal forelægges på den førstkommende generalforsamling, der så træffer den endelige afgørelse.

 

Kontingentet og dets anvendelse

§3

Stk. 1:
Kontingentet anvendes af bestyrelsen til dækning af  de under §1 stk. 2 nævnte formål.

Stk. 2:
Kontingentperioden følger regnskabsåret.

Stk. 3:
Medlemmer betaler med hensyn til det år, hvor de indtræder i klubben, fuldt kontingent i første halvdel af kontingentperioden og halvt kontingent i den resterende del.

Stk. 4:
Bestyrelsen kan tegne forsikring for klubbens likvide aktiver.

 

Bestyrelsens ansvar, forpligtelser og hæftelse

 §4

Stk. 1:
Bestyrelsen administrerer klubbens midler under ansvar overfor generalforsamlingen, medens kassereren alene hæfter for beholdningens tilstedeværelse.

Stk. 2
Kassereren er forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om klubbens økonomi.

 

Generalforsamling

§5

Stk. 1:
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar  måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse via e-mail anses for at være skriftlig. Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden og bestyrelsens forslag. Endvidere en kort redegørelse for de forslag, der er ønsket behandlet på generalforsamlingen, og som på indkaldelsestidspunktet er kendt for bestyrelsen. Indkaldelsen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Kun såfremt der er indkommet forslag fra medlemmerne, udsendes endelig dagsorden sammen med de indkomne forslag senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2:
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum omfatte:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Stk. 3:
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

Stk. 4:
Ved generalforsamlingen har alle, der er medlem 31/12 i det år for hvilket generalforsamlingen afholdes eller har betalt kontingent inden generalforsamlingen afholdes, én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 5:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 6:
Beslutninger træffes i almindelighed på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed jf. dog stk. 7 Vedtægtesændringer og § 9 Opløsning.

Stk. 7:
Ændringer til vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling og når mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 8:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, hvis 10 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning derom tillige med oplysning om de emner, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter anmodningens modtagelse med mindst 2 ugers skriftligt varsel herom til medlemmerne indeholdende dagsorden og redegørelse for de forslag, der ønskes behandlet.

 

Bestyrelsen

§6

Stk. 1:
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen.

På lige år vælges 1 bestyrelsesmedlem og på ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, alle for 2 år ad gangen. Suppleanterne vælges på skift for 2 år ad gangen.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2:
Genvalg til bestyrelsespost kan finde sted.

Stk. 3:
Hvis 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten evt. efterfulgt af 2. suppleanten, indtil nyvalg kan finde sted.

Stk. 4:
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Stk. 5
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, og afholdes så ofte bestyrelsen skønner det nødvendigt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Sekretæren fører beslutningsprotokollen ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 6:
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7:
Samtlige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter er ulønnede.

 

Tegning

§7

Stk. 1:
Klubben tegnes med bindende virkning over for trediemand af formanden eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i foreningen, når sagen har været til behandling og er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

Stk. 2:
Kun kassereren har fuldmagt til bankkontoen.

Stk. 3:
Klubben kan ikke optage lån eller påtage sig garantiforpligtelser.

 

Regnskab og regnskabsår

§8

Stk. 1:
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2:
Klubbens revisorer reviderer regnskabet. Endvidere kan revision ske så ofte de finder det nødvendigt..

 

Opløsning

§9

Stk. 1:
Opløsning af klubben kan ske ved at 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer på en lovligt indkaldt generalforsamling træffer beslutning derom ved simpelt flertal.

Opløses klubben anvendes den formue, klubben råder over på opløsningstidspunktet, til almennyttige formål.

Stk. 2:
Er den lovligt indkaldte  generalforsamling ikke beslutningsdygtig med hensyn til opløsning af klubben, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der med almindeligt stemmeflertal træffes beslutning om eventuel opløsning af klubben.

 

Således vedtaget i Næstved den 04. februar 2009.

 

Scroll til toppen