Næstved Vinklub

Næstved Vinklub

 

 

Tur til København 16/5-20:

Næstved Vinklub udbyder hermed en tur til København lørdag d. 16/5-20, hvor programmet lyder som følger: 

0900:               Afgang fra Rådmandshaven
0900 – 1030: Kørsel i egen bus til Kokkedal med en forfriskning undervejs
1100 – 1300: Deltagelse i Vinfestival hos Erik Sørensen
1300 – 1400: Kørsel til Carlo Merollis lager med en sandwich undervejs
1400 – 1600: Vinsmagning hos Carlo Merolli
1600:               Kursen sættes mod Næstved med en forfriskning undervejs
1800:               Forventet ankomst Rådmandshaven i Næstved 

Deltagerpris, der inkluderer: 

·         Kørsel hele dagen i egen bus fra ”De Grønne Busser”
·       Forfriskning på vejen til København

·       Entre til Vinfestival hos Erik Sørensen

·       Sandwich på turen til Carlo Merolli

·       Vinsmagning hos Carlo Merolli

·       Forfriskning på turen til Næstved

 Er kr. 585,- pr. medlem af Næstved Vinklub

 Uddybende omkring turen:

 ·       Vi har valgt at køre i egen bus, der er til vores rådighed hele dagen, det giver også mulighed for i en vis udstrækning at få vin med hjem
·       Vinfestivalen hos Erik Sørensen har vi været til flere gange, hver gang med meget positiv respons. Det er 2 timer på egen hånd i Erik Sørensens lager i Kokkedal, hvor over 30 vinhuse er tilstede, og hvor der er mulighed for at smage over 150 vine (det når man nok ikke, men…..), ligesom der er kultbar o.s.v.
·       For ikke at gå helt ”kolde” m.h.t. forplejning vil der blive serveret en sandwich i bussen på vejen fra Erik Sørensen til Carlo Merolli
·       Vinsmagningen hos Carlo Merolli www.carlomerolli.dk vil finde sted på lageret i Holte, og Carlo har lagt op til, at han vil servere ca. 12 vine, som han præsenterer undervejs
·       Der vil blive mulighed for at bestille vine hos både Erik Sørensen og Carlo Merolli til gode priser på dagen. Lidt afhængig af tiden på dagen vil vi enten få pakket de bestilte vine til bussen, eller afgive bestilling, og så få dem leveret snarest muligt efter i Næstved
·       På turen tilbage til Næstved vil der blive serveret en forfriskning for at få ”skyllet dagens oplevelser ned”

 Turen gennemføres ved minimum 25 tilmeldte. Af hensyn til billetreservation m.v. vil vi være rigtig glade for hurtig tilmelding, der foregår ved indbetaling af det relevante beløb på Næstved Vinklubs konto 6140 4168157 med oplysning om, hvem deltagerne er. Du må også meget gerne enten besvare denne mail eller skrive til post@naestvedvinklub.dk, hvis du har spørgsmål.

 

Referat af seneste bestyrelsesmøde:

Tilstede: Richard Naef, Torben Andersen, Dorte Panton, Jens Møller og Michelle Kähler.

Fraværende: ingen

 1. Referat fra mødet den 8. august underskrives.
 2. Torben fremlagde klubbens økonomiske og medlemsmæssige status.
 3. Evaluering af portvinssmagningen, godt arrangement med 22 deltagere.
 4. Smagning af Penfolds vine den 13. november med 29 deltagere på B-Spis.
 5. Brunch og Bobler hos Ernst den 5. januar 2020 blev gennemgået.
 6. Generalforsamlingen blev planlagt til at finde sted onsdag den 19. februar 2020 hos Karin’s hjemmelavet i Møllegade.
 7. Arrangementer i 2020 bliver bl.a. Vinfestival hos Erik Sørensen i kombination med et besøg hos Ello Food og en smagning af græske vine.
 8. Næste møde er torsdag den 27. februar hos Michelle.

Der afholdes Generalforsamling i Næstved Vinklub onsdag d. 19/2-20, kl. 1800 hos Ernst på Femøvej 3, 4., 4700 Næstved. Denne oplysning er primært, så du kan sætte kryds i kalenderen, egentlig indbydelse følger senere.

Konceptet bliver det samme som de senere år: Biksemad, vin i eget tempo, kaffe og bankospil – som I ved, plejer det at være en hyggelig og fornøjelig aften.

Vedtægter for ”Næstved Vinklub”

Navn, hjemsted og formål

§1

Stk. 1:
Vinklubbens navn er Næstved Vinklub, og dens hjemsted er Næstved kommune.

Stk. 2:
Klubbens formål er i bredest mulig forstand at fremme medlemmernes kendskab til vin gennem vinsmagninger, vinrejser, foredrag og øvrige arrangementer. Derudover skal foreningen søge at fremme medlemmernes muligheder for at anskaffe sig vin, gastronomiske artikler m.v. på bedst mulige vilkår. Endvidere kan bestyrelsen afholde diverse udgifter til klubbens aktiviteter.

 

Medlemmer optagelse, udmeldelse og udelukkelse

§2

Stk. 1:
Som medlem kan optages alle personer på 18 år og derover. Indmeldelse sker ved indbetaling til klubbens konto, og medlemskabet træder i kraft, når det indbetalte kontingent er registreret herpå.

Stk. 2:
Medlemmer betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, som er gældende for det næstfølgende regnskabsår.

Stk. 3:
Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 4:
Ved manglende kontingentbetaling slettes medlemsskabet automatisk.

Stk. 5:
Såfremt et medlem efter bestyrelsens skøn handler imod klubbens vedtægter, eller på anden måde udviser forhold, der er til skade for klubben, kan bestyrelsen udelukke dette medlem. En sådan udelukkelse skal forelægges på den førstkommende generalforsamling, der så træffer den endelige afgørelse.

 

Kontingentet og dets anvendelse

§3

Stk. 1:
Kontingentet anvendes af bestyrelsen til dækning af  de under §1 stk. 2 nævnte formål.

Stk. 2:
Kontingentperioden følger regnskabsåret.

Stk. 3:
Medlemmer betaler med hensyn til det år, hvor de indtræder i klubben, fuldt kontingent i første halvdel af kontingentperioden og halvt kontingent i den resterende del.

Stk. 4:
Bestyrelsen kan tegne forsikring for klubbens likvide aktiver.

 

Bestyrelsens ansvar, forpligtelser og hæftelse

 §4

Stk. 1:
Bestyrelsen administrerer klubbens midler under ansvar overfor generalforsamlingen, medens kassereren alene hæfter for beholdningens tilstedeværelse.

Stk. 2
Kassereren er forpligtet til at holde bestyrelsen orienteret om klubbens økonomi.

 

Generalforsamling

§5

Stk. 1:
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes 1 gang årligt inden udgangen af februar  måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse via e-mail anses for at være skriftlig. Indkaldelsen skal indeholde foreløbig dagsorden og bestyrelsens forslag. Endvidere en kort redegørelse for de forslag, der er ønsket behandlet på generalforsamlingen, og som på indkaldelsestidspunktet er kendt for bestyrelsen. Indkaldelsen skal ligeledes indeholde oplysning om hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Kun såfremt der er indkommet forslag fra medlemmerne, udsendes endelig dagsorden sammen med de indkomne forslag senest 3 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2:
Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum omfatte:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Stk. 3:
Generalforsamlingen ledes af dirigenten, der afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens ledelse og afstemning.

Stk. 4:
Ved generalforsamlingen har alle, der er medlem 31/12 i det år for hvilket generalforsamlingen afholdes eller har betalt kontingent inden generalforsamlingen afholdes, én stemme. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

Stk. 5:
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 6:
Beslutninger træffes i almindelighed på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed jf. dog stk. 7 Vedtægtesændringer og § 9 Opløsning.

Stk. 7:
Ændringer til vedtægterne kan kun vedtages på en ordinær generalforsamling og når mindst ¾ af de stemmeberettigede fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

Stk. 8:
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen ønsker det, og skal afholdes, hvis 10 medlemmer fremsætter skriftlig anmodning derom tillige med oplysning om de emner, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes til afholdelse senest 4 uger efter anmodningens modtagelse med mindst 2 ugers skriftligt varsel herom til medlemmerne indeholdende dagsorden og redegørelse for de forslag, der ønskes behandlet.

 

Bestyrelsen

§6

Stk. 1:
Klubben ledes af en bestyrelse, der består af 3 medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges på generalforsamlingen.

På lige år vælges 1 bestyrelsesmedlem og på ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, alle for 2 år ad gangen. Suppleanterne vælges på skift for 2 år ad gangen.

Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år ad gangen.

Stk. 2:
Genvalg til bestyrelsespost kan finde sted.

Stk. 3:
Hvis 1 eller flere bestyrelsesmedlemmer udtræder før valgperiodens udløb, indtræder 1. suppleanten evt. efterfulgt af 2. suppleanten, indtil nyvalg kan finde sted.

Stk. 4:
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.

Stk. 5
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden, og afholdes så ofte bestyrelsen skønner det nødvendigt. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Sekretæren fører beslutningsprotokollen ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 6:
I tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 7:
Samtlige bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter er ulønnede.

 

Tegning

§7

Stk. 1:
Klubben tegnes med bindende virkning over for trediemand af formanden eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i foreningen, når sagen har været til behandling og er vedtaget på et bestyrelsesmøde.

Stk. 2:
Kun kassereren har fuldmagt til bankkontoen.

Stk. 3:
Klubben kan ikke optage lån eller påtage sig garantiforpligtelser.

 

Regnskab og regnskabsår

§8

Stk. 1:
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2:
Klubbens revisorer reviderer regnskabet. Endvidere kan revision ske så ofte de finder det nødvendigt..

 

Opløsning

§9

Stk. 1:
Opløsning af klubben kan ske ved at 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer på en lovligt indkaldt generalforsamling træffer beslutning derom ved simpelt flertal.

Opløses klubben anvendes den formue, klubben råder over på opløsningstidspunktet, til almennyttige formål.

Stk. 2:
Er den lovligt indkaldte  generalforsamling ikke beslutningsdygtig med hensyn til opløsning af klubben, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken der med almindeligt stemmeflertal træffes beslutning om eventuel opløsning af klubben.

 

Således vedtaget i Næstved den 04. februar 2009.

 

Scroll til toppen